Roční plán mateřské školy

 

 

2018 / 2019

 

 

 

Personální obsazení:

 

Zástupce ředitele pro MŠ

Bc. Kateřina Gergelová                                           

 

 

Učitelky:  

1.    Oddělení: Bc. Kateřina Gergelová, Mgr. Lubomíra Šeďová

2.    Oddělení: Mgr. Bc. Nikol Antošová Nedvědická, Miluše Balusová

3.    Oddělení: Kamila Grombířová

 

 

Asistent:

Bc. Kateřina Zimáčková

 

Provozní pracovnice: Hana Kordulová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní režim v MŠ

 

6.30 odemykání mateřské školy.

 

6.30 – 10:00  - střídání spontánních a řízených činností, učitelky se věnují dětem individuálně i skupinově

 

8.30 - 9.00 - čas na svačinku, děti se obsluhují samostatně.

 

9:45/10:00 – 11.00/11:30 - v tuto dobu odcházíme s dětmi ven na čerstvý vzduch, hrajeme si na školní zahradě, podnikáme vycházky do lesa a okolí vesnice.

 

11.00/11:30 – 12.30/12:00 - oběd a osobní hygiena dětí.

 

12.00 – 13:30 - příprava na spánek, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

 

13.30 - děti postupně vstávají.

 

14.00 – 14.15 - odpolední svačina

 

14.30 – 16.00 - volné činnosti i aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš školní vzdělávací program pro předškolní  vzdělávání obsahuje tato témata.

 

Integrované bloky:

 

1.To jsem já, moje rodina, moji     

   kamarádi a místo kde žiji.

2.Na co se těšíme a rádi slavíme

3.Co nám pomáhá

4.Jsme součástí přírody

5.Ve zdravém těle zdravý duch

 

 

Každé oddělení MŠ vychází z těchto témat a dále tvoří konkrétní podtémata pro danou věkovou skupinu dětí ve třídě.

Třídní vzdělávací plány mají tedy, konkrétní cíle, vzdělávací obsah a výstupy, z nichž děti získávají kompetence, které jsou základem pro další vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   To jsem já, moje rodina, moji kamarádi a místo kde žiji.

 

       Charakteristika

·         Usnadnit adaptaci na nové sociální a vzdělávací situace, seznámení s prostředím školy, podporovat utváření vzájemných vztahů k jiným dětem či dospělému, uvést dítě
do společenství dětí a dospělých.

 

       Vzdělávací cíl (záměr)

·         Zaměřit se na rozvoj společenských návyků ve styku s dětmi, se společenskými pravidly, učit se sebepoznáváním prostřednictvím smyslů, rozvíjet smysly, získávat sebedůvěru, rozvíjet sociální cítění dítěte – toleranci, souznění a dovednost spolupracovat při hře
a ostatních činnostech, utvářet povědomí- o jeho vlastní sounáležitosti s nejbližším okolím, ochraně a bezpečnosti, podporovat dítě v samostatnosti - v sebeobsluze
a hygienických návycích, vytvářet prosociální postoje jako základ psychické pohody
a zdravého sebevědomí, rozvíjet řečové a poznávací schopnosti.

 

       Vzdělávací nabídka (obsah)

·         Spontánní hry.

·         Hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání.

·         Postupné vytváření vlastních pravidel – „Jsme kamarádi“, „Vzájemně si nasloucháme“, „Pomáháme si“ – piktogramy.

·         Rozhovory, vyprávění zážitků z rodiny – funkce, členové a vztahy mezi nimi, život v rodině, znát jména ostatních členů rodiny.

·         Seznámení a upevňování hygienických návyků. Sebeobslužné úkony, starat se
o své osobní věci, oblékat se, obouvat. Poučení o bezpečnosti při hře, na zahradě
i na vycházce.

·         Hry sluchové, hádanky, básničky, písničky. Divadelní představení.

 

       Očekávané výstupy

·         Vědomě napodobovat jednoduché pohyby podle vzoru učitelky a cvičit podle pokynů.

·         Ovládat sebeobslužné činnosti, kulturní, hygienické a stolovací návyky.

·         Zvládat odloučení od rodiny, matky. Být samostatný, samostatně vyjadřovat své názory
a postoje. Adaptovat se na prostředí MŠ, začlenit se do kolektivu vrstevníků.

·         Pochopit a dodržovat dohodnutá pravidla v MŠ, doma i na veřejnosti. Znát a uplatňovat společenské návyky ve styku s dětmi a dospělými (pozdravit, poprosit, poděkovat).

 

 

 

2.   Na co se těšíme a rádi slavíme

 

       Charakteristika

·         Seznamovat a společně připravovat slavnosti a oslavy svátky roku, prožívání
a dodržování tradic a zvyků, spolupracovat se ZŠ (s učitelkami 1. třídy)

 

       Vzdělávací cíl (záměr)

·         Záměrem je objasňování původu zvyklostí, slavit narozeniny dítěte – vytvářet pocit sounáležitosti se skupinou (kamarádi, rodina), vytvářet a rozvíjet citové vztahy - společně prožívat příjemné okamžiky a radosti, rozvíjet společenský a estetický vkus a chování, upevňovat přátelství mezi dětmi, poznávání specifické regionální kultury a tradice (Moravské Slovácko), seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému a pravidly společenského soužití. Vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané. Seznamovat s novým prostředím základní školy, osobou paní učitelky, okolím a cestou do základní školy.

 

       Vzdělávací nabídka (obsah)

·         Sezónní činnosti, základní gymnastika, turistika, míčové hry. Relaxační, protahovací, uvolňovací a dechová cvičení.

·         Stolování, úklid, úprava prostředí. Dbát na čistotu a kulturnost.

·         Tvořivé aktivity pracovní, výtvarné. Experimentování s barvou, využívání netradičních technik a materiálů.

·         Vytváření pozitivních vztahů k umění.

·         Seznamování s vesnicí při vycházkách, s jejím okolím a významnými budovami v obci, návštěva zámku a zámecké zahrady. Návštěva knihovny.

 

       Očekávané výstupy

·         Spoluvytvářet zdravé životní návyky a postoje – zdravý životní styl.

·         Zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu).

·         Vědět o různorodosti kultur, ras a etnik.

·         Poznat naši obec, její důležitá střediska, představitele obce, později znát hlavní město, vlajku.

·         Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

 

 

 

3.   Co nám pomáhá

 

       Charakteristika

·         Seznamovat děti s informativními a komunikativními prostředky, jednoduchým pracovním nářadím a pomůckami, dopravními prostředky, se kterými se děti běžně setkávají.

 

       Vzdělávací cíl (záměr)

·         Záměrem je správně používat jednoduché pracovní nástroje, pomůcky, nářadí, bezpečně s nimi zacházet. Poznávat jednoduché činnosti dospělých, poznávat různé materiály
– co je z čeho vyrobeno, co k čemu slouží. Učit se využívat knih, encyklopedií k získávání vědomostí, osvojit si poznatky o bezpečném chování a ulici a dopravních prostředcích.

 

       Vzdělávací nabídka (obsah)

·         Hry a činnosti, které vedou ke kamarádským vztahům – půjčování, střídání se v hlavní úloze, vzájemná pomoc, řešení sporů.

·         Manipulace s předměty denní potřeby, pomůckami, náčiním, materiály (zkoumání vlastností), pojmenování – účel, vlastnosti.

·         Přirozeně zacházet s výtvarným materiálem při malování a kreslení a pracovat se širší paletou barev – podpora odvahy. Roztírat barvu prstem, dřívkem – pokrytí celé plochy výkresu.

·         Stříhání papíru, tvarování papíru mačkáním, překládáním, stláčením. Práce s modelovací hmotou, s lepidlem. Hry s materiály – sklo, papír, guma, kov, textil, umělá hmota, vosk, korek, dřevo aj.)

·         Prohlížení knih, encyklopedií, časopisů. Poslech pohádek a příběhů.

 

      Očekávané výstupy

·         Umět zacházet s hračkami, stavebnicemi, pomůckami, předměty denní potřeby, drobnými nástroji, sportovním nářadím a náčiním.

·         Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku prostřednictvím pracovních činností.

·         Poznávat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, odhadnout podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, vzájemné souvislosti.

·         Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si.

 

 

4.   Jsme součástí přírody

 

      Charakteristika

·         Seznamovat děti s poznatky o dění v přírodě, pozorovat přírodní jevy a děje kolem sebe, jejich změny a příčiny změn.

 

      Vzdělávací cíl (záměr)

·         Záměrem je vést děti k chápání časového sledu ročních období ve spojení se změnami v přírodě, mít povědomí o rozdílu mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci života, poznávat a pojmenovávat ovocné stromy a jejich plody, základní druhy ovoce a zeleniny, osvojovat si poznatky o zvířatech a ptácích, chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí, poznávat počasí a umět je slovně vyjádřit.

 

       Vzdělávací nabídka (obsah)

·         Zdolávání překážek při chůzi a běhu, orientace v prostoru (nejdříve v MŠ, později venku v terénu). Prolézání, podlézání a přelézání překážek.

·         Taneční improvizace, cvičení podle hudby.

·         Výstavky v MŠ s produkty, které děti vyrobí nebo přinesou. Výzdoba třídy, zahrady společně s dětmi (příp. s rodiči) při různých příležitostech během školního roku.

·         Pojmenovávání časových období (ráno, dopoledne, odpoledne, večer), ročních období,…

·         Sledování počasí a změn během dne.

·         Rozlišování vpravo a vlevo na vlastním těle i vzhledem k jiným objektům.

 

      Očekávané výstupy

·         Sladit pohyb s rytmem a hudbou. Pohybovat se ve skupině dětí, na ledu, na sněhu. Střídat sportovní běh v přírodním terénu s chůzí.

·         Umět pojmenovat bezprostředně vnímaná zvířata, činnosti a jevy.

·         Rozšiřovat a upevňovat poznatky o přírodě během střídajících se ročních období.

·         Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás i setkávání s uměním.

·         Rozvíjet řečové a pozorovací schopnosti, jazykové dovednosti a správné vyjadřování.

 

 

 

 

 

5.   Ve zdravém těle zdravý duch

 

       Charakteristika

·         Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových a manipulačních dovedností, vést ke zdravým životním návykům
a postojům.

    

       Vzdělávací cíl (záměr)

·         Zaměřit se na uvědomování si vlastního těla a jeho částí (hlavní smyslové a tělesné orgány), rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné
a hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, rozvoj a jeho užívání všech smyslů, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, osvojení poznatků o vývoji a změnách, o zdravých životních návycích, ochraně osobního zdraví, prevence onemocnění, ochraně bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základu zdravého životního stylu.

 

       Vzdělávací nabídka (obsah)

·         Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těl na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.).

·         Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení).

·         Hudební a hudebně-pohybové činnosti, konstruktivní a grafické činnosti.

·         Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí.

·         Příležitosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech
a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí.

 

      Očekávané výstupy

·         Zachovávat správné držení těla.

·         Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

·         Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle
a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem.

·         Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom,
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.).

·         Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

 

 

 

Plán dalších aktivit

Časový harmonogram:

 

PODZIM

 

 

ZIMA

 

JARO

 

LÉTO

 

Další akce, programy a pohádky budeme zařazovat podle aktuálních nabídek.

 

 

 

 

 

Spolupráce se ZŠ