Smaller Default Larger

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání

Základní školy a mateřské školy Milotice, okres Hodonín

pro školní rok 2021/2022

 

Pro školní rok 2021/2022 se bude konat zápis k předškolnímu vzdělávání v termínu od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 včetně, ale vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte po předchozí telefonické domluvě se školou do 29. 5. 2021 všemi možnými způsoby (viz níže).

 

 1. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2021/2022 bude přijato celkem 17 dětí.

 

 2. Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí jsou vyvěšena na www.zsmilotice.cz a na budově školy. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let k 31. 8. 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

 

 3. Možné způsoby podání žádosti

Přihlášku (žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne z webových stránek školy nebo fyzicky vyzvedne ve škole a doručí do školy následujícími způsoby nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisu:

1. do datové schránky školy - e4nmffy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

3. doporučenou poštou (s termínem podání – podací razítko nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisů)

4. osobní podání: v tělocvičně školy ve dnech od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 od 9.00 do 12.00. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat opatření k zamezení šíření nákazy (tj. respirátory, dodržení rozestupu mezi jednotlivými osobami,…) Rodiče, kteří se dostaví osobně bez vyplněné a podepsané žádosti, dostanou na místě vytištěnou žádost, kterou si vyplní (i mimo prostor školy) a doručí ji do školy nejpozději do data určeného ředitelem školy jako den zápisu.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (v případě osobního podání na základě předchozí telefonické domluvy konkrétního času se školou).


4. Povinné náležitosti žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v případě písemného podání žádosti:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem (pokud nebyl předložen při osobním podáním).

 

 5. Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní (očkování dle dětského očkovacího kalendáře hrazeného v ČR platného k 1. 1. 2021. Očkovací kalendář je k dispozici ZDE nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

- prohlásí, že je dítě řádně očkované vzor na www.zsmilotice.cz. a doloží kopii očkovacího průkazu (stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem, pokud nebyly dodány osobním podáním).

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení (očkování dle dětského očkovacího kalendáře hrazeného v ČR platného k 1. 1. 2021. Očkovací kalendář je k dispozici ZDE, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 6. Další informace

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení (stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem, pokud nebyly dodány osobním podáním).

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

7. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webu školy pod registračními čísly po ukončení správního řízení.

 

8. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zákonnému zástupci písemně.