Smaller Default Larger

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády bude od 25. května 2020 obnovena docházka žáků 1. stupně do škol, a to přítomností na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Na výuku musí zákonný zástupce své dítě předem přihlásit, a to podepsanou žádostí o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Formulář o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odevzdat do 18. 5. 2020, pokud formulář neodevzdáte do stanoveného termínu, nebude již možné, aby Vaše dítě do školy nastoupilo! Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přinese žák do školy v den nástupu, tj. 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nebude Vašemu dítěti umožněn vstup do školy a následně přítomnost na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Veškeré pokyny a formuláře jsou zveřej- něny na webu školy, věnujte tedy těmto pokynům zvýšenou pozornost! Příslušné formuláře je možné vyzvednout také ve škole a jsou uloženy i na TŘÍDNÍCH STRÁNKÁCH ve složce MATERIÁLY A SOUBORY.

Prosíme do pondělí 18. 5. 2020 do 12.00 o zaslání informace, zda Vaše dítě k výuce nastoupí ( žádost o přítomnosti žáka ve škole) či nenastoupí (prohlášení o neúčasti). 

Informaci zašlete prosím:
1. Na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo
2. do datové schránky e4nmffy, nebo
3. přineste osobně na ředitelství školy nejpozději do 18. 5. 2020 do 12 hodin. 

Povinností žáka je nosit roušku. Každý žák dostane roušku při vstupu do budovy školy, kterou zajistí škola. Roušku, ve které přijde do školy, si před vstupem do budovy uloží do sáčku, který si přinese z domova. Škola bude mít právo dítě v případě nedodržování těchto podmínek z výuky vyškrtnout. Prosím, nepodceňte tuto skutečnost v zájmu zdraví všech i bezproblémové výuky Vašeho dítěte. 

Výuka 1. - 5. ročníku bude probíhat pravidelně každý pracovní den, a to pro 1. – 3. ročník vzdělávacími aktivitami z matematiky a českého jazyka, pro 4. – 5. ročník vzdělávacími aktivitami z matematiky, českého jazyka, vlastivědy a přírodovědy. Výuka bude probíhat od 8.00 do 14.00 ve dvou blocích – dopoledním (od 8.00 – 11. 00) a odpoledním - volnočasovým (od 11.00 – 14. 00), kde se v jedné školní skupině vystřídají dva pedagogové. Žáci budou během výuky chráněni rouškou. 

Nástup do školy bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020 v 7.45 a následně dle počtu skupin (časy budou pro jednotlivé skupiny upřesněny). Upřesnění časů nástupů jednotlivých skupin bude zveřejněno na webových stránkách školy a prostřednictvím třídních stránek po 18.5.2020. 

Provoz bude uskutečňován za zvýšených hygienického pravidel, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, doporučený počet žáků v jedné skupině bude maximálně 15, bude splněna podmínka jedno dítě v lavici se stanoveným odstupem mezi jednotlivými žáky nej- méně 1,5 m. Složení skupin bude neměnné a vzájemný kontakt mezi skupinami bude omezený. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých ročníků, složení školních skupin bude záviset na počtu přihlášených dětí, tzn. že výuku mohou vést i pedagogové, kteří nejsou třídními učiteli žáků. Každá skupina bude mít k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ubrousky na bezpečné osušení rukou. Během výuky bude kladen důraz na časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem k zamezení nákazy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ke kontaktu mezi skupinami nebude docházet. Provoz v šatnách bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z jiných skupin. 

Školní stravování bude realizováno výdejem obědů při zajištění níže uvedených pravidel: 

V jídelně se při výdeji obědů nebudou potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

Přihlášení ke stravování proveďte nejpozději do 21.5.2020 do 12.00 prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz. 

Přihlášení dítěte na tuto výuku je z Vaší strany dobrovolné. Pokud ale dítě přihlásíte, bude třeba jeho absence omlouvat stejně jako na běžnou výuku za normálních okolností, tedy prostřednictvím omluvenek v žákovské knížce. Pokud dítě odhlásíte, dítě už na výuku do školy docházet nebude, i nadále bude pokračovat distanční výuka. 

V Miloticích dne 12. 5. 2020                                                                                                       Anton Ivánek, ředitel školy

 

Žádost o přítomnost dítěte ve škole

Prohlášení o neúčasti dítěte ve škole

Čestné prohlášení