Smaller Default Larger

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, zájmové činnosti, které obsahují činnosti společenskovědní, pracovně technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní, přírodovědné. Plán se věnuje i přípravě na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobslužnosti. Děti jsou vedeny k udržování vnitřního řádu ŠD, ke snížení hrubosti a agresivity, zvláštní pozornost je věnována případné šikaně.

Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družiny nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí. Děti se mohou také na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají apod.) Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost.
Při všech činnostech a akcích se dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Roční plán je zpracován pro obě oddělení společně.

 

Provoz družiny:
• odpolední družina 11:40 – 16:00
Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.


V tomto školním roce byla opět otevřena dvě oddělení školní družiny.

1. oddělení navštěvuje 22 žáků z 1. a 2. třídy.
Vychovatelka Lenka Prčíková
2. oddělení navštěvuje 10 žáků z 2 a 3. třídy.
Vychovatelka Iva Hudečková

 

Obě oddělení se nacházejí na ochoze tělocvičny.
K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu, školní hřiště a zahradu s průlezkami. Také poznáváme okolí a krásnou přírodu.
Navštěvujeme školní knihovnu a školní kuchyňku.
Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují se čtyřmi ročními obdobími – JARNÍ, LETNÍ, PODZIMNÍ A ZIMNÍ OBDOBÍ.
Během školního roku provází 1. oddělení celoroční hra
,,Expedice Afrika“ a 2. oddělení ,,Divočina“. Zábavnou formou se seznámíme s africkými zvířátky, jejich životem a prostředím Afriky. Děti budou opět sbírat obrázky zvířátek a soutěžit tak o nejlepšího, který bude na konci školního roku odměněn.
V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat kroužky. Vedoucí si žáky vyzvednou ve školní družině a po skončení je opět vrátí.
Děti odchází domů dle zápisového listu, dříve jen s písemnou omluvenkou od rodičů.

druzina01.JPG  druzina02.JPG 
 druzina03.JPG druzina04.JPG 
druzina07.JPG druzina08.JPG