Smaller Default Larger

Informace o školní družině a program v tomto školním roce.

 Informace o nás

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 11.40 hod. do 16.00 hod.
1. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 25 žáků.
2. oddělení školní družiny se naplňuje maximálně do počtu 15 žáků.

 

Ve školní družině jsou v tomto školním roce dvě oddělení:
1. oddělení (1. tř. a 2. tř.) Lenka Prčíková- vedoucí vychovatelka
2. oddělení (2. tř. a 3. tř.)) Mgr. Nikol Zlámalová- vychovatelka


Plán práce vychází z celoročního plánu školy a ze ŠVP pro školní družinu.
Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro žáky důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost školní družiny je proto podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal nové síly, a zároveň je podmíněna individuálními schopnostmi žáků.
Ve vztahu k rodičům vychovatelky vystupují jako partneři při výchově dítěte. Mohou se vzájemně radit, pomáhat a kdykoliv se informovat osobně nebo telefonicky. Ve vztahu vychovatelka a žák se snažíme o vytvoření prostředí důvěry, navázání osobních vztahů s každým žákem. Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima.

 

                                                                                  ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
                                                                                                  2018/2019

Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují se čtyřmi ročními obdobími – JARNÍ, LETNÍ, PODZIMNÍ A ZIMNÍ.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko - vědní, pracovně – technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní, přírodovědné. Plán se věnuje i přípravě na vyučování. Celou výchovně vzdělávací činností se prolíná také vedení k sebeobslužnosti. Děti jsou vedeny k udržování vnitřního řádu ŠD, ke snížení hrubosti a agresivity, zvláštní pozornost je věnována případné šikaně.
Tento způsob vypracování plánu práce pro školní družiny nabízí okruh činností, které lze v průběhu roku upravit a přizpůsobit tak, aby pokryly potřeby a zájmy dětí. Děti se mohou také na stavbě programu spolupodílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají apod.) Důležité je rozvržení pracovní náplně, přístup k jednotlivým žákům a umění vzbudit zájem o činnost.
Při všech činnostech a akcích se dbá na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
Roční plán je zpracován pro obě oddělení společně.

 

PODZIM
Září
Seznámení s řádem školní družiny
Orientace v denním režimu školní družiny
Dodržování daných pravidel v kolektivu školní družiny
Bezpečná cesta do školní jídelny
Upevňování společenských návyků a dovedností
Stolování v jídelně, nácvik sebeobsluhy – pomáháme prvňáčkům
Poznávání okolí školy
Navázání přátelských vztahů mezi dětmi pomocí společenských a seznamovacích her
Výzdoba třídy, vchodu školní družiny dětskými pracemi a výrobky
Pojďme si hrát ven – hry s míči, švihadly a podobně

Říjen
Povídáme si o využití podzimní úrody – komunikativní kruh
Prohlubování kladného vztahu k přírodě
Podzimní příroda, podzimní plody – kresba, malba, komb. techniky
Zvířata na podzim
Získávání povědomí o stěhování ptáků do teplých krajin
Podzimní práce na polích a zahradách
Přírodniny – tvoření z nich
Ovoce, zelenina na podzim

Listopad
Výtvarné činnosti znázorňující barvy a plody podzimu
Soutěž o nejhezčího draka, libovolná technika
Rozeznávání jehličnatý x listnatý strom (diskuse o významu lesa)
Získávání povědomí o životě volně žijících zvířat a jejich příprava na zimu
Halloweenská výzdoba

 

 

ZIMA
Prosinec
Pohybové hry, honičky v tělocvičně
Výroba Mikuláše, Anděla a Čertíka – Čertí a andělské odpoledne
Vánoce se blíží - vyprávění o rodinných zvycích a přípravách na Vánoce
Adventní zvyky, koledy
Výroba vánočních ozdob a přání
Vánoční nadílka v družině

Leden
Výtvarná činnost – Vánoce v naší rodině
Zvířata v zimě
Zimní vycházka do okolí
Míčové a pohybové hry v tělocvičně
Ochrana zdraví, předcházení nemocem, úrazům
Správná životospráva, škodlivost kouření, alkoholu, drog
Zubní hygiena
Hry na sněhu a stavění sněhuláků

Únor
Výroba karnevalových masek – Karneval v tělocvičně
Motivované činnosti a hry na klauny a šašky
Papírové skládanky
Valentýnská srdíčka
Lámeme si hlavičky – křížovky, kvízy, hádanky, sudoku
Karneval ve školní družině

 

 

JARO
Březen
Měsíc knihy- probuzení zájmu o četbu, dramatizace, poslech a má nejoblíbenější kniha
Jarní příroda - vítání jara písněmi a básněmi s náměty jara
Velikonoční tradice a zvyky – zvyky a tradice u nás doma
Výroba velikonočních ozdob, přání - výtvarná a pracovní činnost

Duben
Měsíc bezpečnosti
Silniční pravidla pro chodce, dopravní značky
Den Země - povídání o významu přírody, čistého životního prostředí, recyklace
Úprava školní zahrady
Čarodějnické odpoledne v družině

Květen
Výtvarná soutěž - povolání rodičů
Domov je místo, kde je nám dobře – rodina, rodinné zvyky, jak bydlíme a trávíme společný čas
Sportovní olympiáda
Pobyt v parku, na hřišti
Přáníčka ke Dni matek – výtvarná a pracovní činnost

 

 

LÉTO
Červen
Příroda v létě
Pobyt na zahradě, na hřišti
Těšíme se na prázdniny
Děti mají svátek
Den zdraví
Jak dát na sebe pozor v době prázdnin a nepřijít k úrazu
Rozloučení s družinou – zábavné odpoledne pro rodiče a děti

Vycházka k rybníku (1)