Smaller Default Larger

Z důvodu rozšíření kapacity mateřské školy bylo od 1.září 2023 nově otevřeno 4. oddělení pro 15 dětí, které se nachází na adrese Rafanda 472 v Miloticích a splňuje podmínky k předškolnímu vzdělávání, kdy se vzdělávání organizuje pro děti od 3 let věku. Edukace probíhá dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Společně zkoumáme a objevujeme svět“.

Roční plán MŠ bude zaměřen na objevování a rozvoj poznávání světa kolem nás. Cílem bude vést děti k chápání časového sledu ročních období, jednotlivých měsíců, ve spojení se změnami v přírodě. Rozvíjet povědomí o rozdílu mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci života, získat poznatky o lidském těle. Poznávat a pojmenovávat ovocné stromy, základní druhy ovoce a zeleniny, osvojovat si poznatky o zvířatech a ptácích, poznávat počasí a umět je slovně vyjádřit. Zafixovat si v paměti různé roční svátky a regionální tradice, názvy dnů v týdnu a měsíců. U nejstarších dětí v MŠ se zaměříme na školní zralost a připravenost. Tempo učení a témata budou vždy přizpůsobena dětem.

Každý týden budou pro děti připraveny činnosti v souvislosti s daným týdenním tématem. Dětem je v průběhu celého pobytu v mateřské škole nabízena široká škála činností a her.  Denní program je složen z vyváženého poměru řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku, přičemž u nejmladších dětí je více prostoru pro spontánní hru. Děti si každý den zacvičí, nebo zahrají pohybovou hru, budou trávit dostatek času na čerstvém vzduchu v přírodě. Na environmentální zahradě si budou užívat hru, ale také poznávat jaké činnosti souvisí se zahradou. Vysejí semínka květin i zeleniny a budou se učit jakou péči rostliny potřebují. V zimě nezapomenou krmit ptáčky. Především se ale děti budou učit toleranci, spolupráci i respektu. Navazovat a prohlubovat přátelské vztahy a získávat sebedůvěru.

V průběhu školního roku budou soustavně probíhat logopedické chvilky s dětmi, které povede speciální pedagog ZŠ v Miloticích ve spolupráci s paní učitelkami MŠ, které jsou zároveň i logopedickými asistentkami.  Součástí školního vzdělávacího programu jsou dílčí projekty MŠ i předplavecká výuka, která bude uskutečňována s nejstaršími dětmi, v podobě 10 lekcí.

PERSONÁL MŠ

Zástupce ředitele pro MŠ – Mgr. Kateřina Gergelová

Učitelka MŠ – Romana Fridrichová

Učitelka MŠ – Bc. Kateřina Zimáčková

Učitelka MŠ – Mgr. Lubomíra Šeďová

Učitelka MŠ – Kamila Grombířová

Učitelka MŠ – Bc. Hana Horáková

Učitelka MŠ – Adéla Kozáková

Asistentka pedagoga MŠ – Mgr. Vendula Kristová

Provozní pracovnice – Ludmila Alinčová, Petra Kristová